0%

آیا شناخت شما

آیا

شما معمولا

روابط دوستانه شما

می توانید به طور نامحدود

در صحبت کردن با دوستانتان

آیا معمولا

وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند

آیا عادت دارید

آیا

وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید

در بین دوستانتان آیا

در یک محفل اجتماعی

در میهمانی ها

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

در یک مهمانی دوست دارید

هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید

در یک گروه بزرگ اغلب

زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنید ترجیح می دهید

آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند می توانند بگویند به چه علاقه دارید؟

آیا معمولا منظورتان

وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید

وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود

ترجیح می دهید در نظر مردم چگونه باشید؟

هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا

اگر معلم بودید ترجیح می دادید

معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید؟

در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند ترجیح می دهید

درشیوه ی زندگی تان ترجیح می دهید

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟

اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید

کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟

آیا در تصمیم گیری ‚ بیشتر

هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید

احساس می کنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟

اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر بنظر می آید؟

فکر می کنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است؟

احساس می کنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟

آیا معمولا

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

بیشتر مراقب کدام یک هستید؟

آیا به طور طبیعی:

برای انجام یک کار ‚ آیا

هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نماید

آیا مطابق برنامه عمل کردن

هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود

اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید

آیا ترجیح می دهید

آیا

آیا فکر می کنید که داشتن یک برنامه روزانه

وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید

آیا

در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی می رسید

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

آیا به طور کلی ترجیح می دهید

وقتی برای یک روز جایی می روید . آیا ترجیح می دهید

در مورد کارهای روز مره ترجیح می دهید

آیا

تیپ شخصیتی
ISTJ بازرس (حسی درون گرا با متفکر برون گرا)

رضایت شغلی تیپ های ISTJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- ماهیت فنی داشته باشد و به فرد امکان دهد که از توانمندیهایش استفاده کند. 2- محصول یا خدمتی واقعی ارائه دهد و ترجیحا از روش های استاندارد در آن استفاده شود. 3- بتواند مستقل عمل کند و برای تکمیل آن از نیروی عالی تمرکز خود استفاده نماید. 4- بتواند کار را در محیطی با ثبات و سنتی انجام دهد و ریسک های غیر ضروری نیاز نباشد. 5- دارای نتایج ملموس و قابل اندازه گیری باشد. 6- دارای هدف های عینی روشن و ساختار سازمانی مشخص و تعریف شده باشد. 7- فرد فرصت کافی برای آماده کردن خود داشته باشد. 8- به فرد مسئولیت های بیش از پیش و فزاینده بدهد. 9- کار در محیطی انجام شود که به داوری و تجربه های فرد بهای کافی داده شود. 10- به فرد امکان بدهد که به هدف های تعیین شده برسد و نتایج کافی را در اختیار فرد قرار دهد. مشاغل مناسب ؛ تجارت و بازرگانی فروش و خدمات امور مالی تحصیلات و آموزش حقوقی تکنولوژی مراقبت های بهداشتی
ISFJ مدافع (حسی درون گرا با احساسی برون گرا )

رضایت شغلی تیپ های ISFJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- نیازمند مشاهده و دقت باشد ‚ تا فرد با توانمندی خود بتواند به حقایق و جزئیات آن توجه کند. 2- به فرد امکان دهد روی پروژه های ملموس کار کند و به دیگران کمک کند. 3- به فرد امکان ابراز محبت را بدهد و شرایط پی بردن دیگران به تلاش او را فراهم سازد. 4- به شکل سنتی و در محیطی سازمان یافته انجام شود. 5- شرایطی فراهم سازد که فرد به روش های استاندارد توجه کرده و از داوری های عملی استفاده کند. 6- به فرد امکان دهد که در هر لحظه روی یک پروژه یا یک شخص کار کند. 7- به فرد فضای کاری خصوصی بدهد تا بتواند به تنهایی کار کند. 8- بتواند به دیگران کمک کند و یا با کسانی کار کند که در باورها و ارزش های او سهیم باشند. 9- - شرایطی فراهم سازد که فرد سازمان یافته و کارآمد شود. 10- لازم نباشد که فرد کارش را مرتب در حضور دیگران ارائه دهد. مشاغل مناسب ؛ مراقبت های درمانی بهداشتی تجارت خدمات کارهای خلاق فنی خدمات اجتماعی آموزشی
ESTP کارآفرین (حسی برون گرا با متفکر درون گرا)

رضایت شغلی تیپ های ESTP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- بتواند با دیگران در ارتباط باشد‚ هر روز با موقعیت جدیدی روبرو شود و سرگرمی داشته باشد. 2- بتواند از قدرت مشاهده و توجه خود برای کسب اطلاعات و حفظ آنها استفاده کند. 3- بتواند برای مسایل و مشکلات راه حل هایی پیدا کند. 4- کار پویا ‚ پر ماجرا و تفریحی باشد که در ان حوادث به سرعت اتفاق بیفتد و فرد بتواند تصمیم گیری کند. 5- بتواند در موقعیت های برنامه ریزی نشده از روش های غیر متعارف استفاده کند و به راه حل های منطقی برسد. 6- بتواند در شرایطی که مقررات وجود ندارد کار کند و با همکارانی شاداب و فعال سرو کار داشته باشد. 7- شخصا اقدام به سازمان دهی کند و لزوما مطابق معیارها و استانداردهای دیگران رفتار نکند. 8- علمی و منطقی باشد و فرد بتواند از توانمندیهای استدلالی و عقلی خود استفاده کند. 9- بتواند آزادانه با بحران ها روبرو شود. 10- با واقعیت ها سروکار داشته باشد نه با نظریه های مجرد ‚ تا فرد بتواند با تلاش هایش به نتایج ملموس برسد. مشاغل مناسب ؛ تجارت و بازرگانی فروش خدمات امور مالی تجارت کارهای دستی سرگرمی ورزش
ESFP سرگرم کننده (حسی برون گرا با احساسی درون گرا)

رضایت شغلی تیپ های ESFP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- امکان یادگیری از تجارب را فراهم سازد ‚ تا اطلاعات لازم را جمع آوری ‚ و به حل مسئله اقدام نماید. 2- امکان دخالت شخص در مسایل را فراهم سازد ‚ تا بتواند با مشتریان و مراجعان مستقیما صحبت کند. 3- فرد در کارش تفریح و استقلال داشته باشد ‚ و بتواند با اشخاص مختلفی سروکار داشته باشد. 4- بتواند با مهارت با اشخاص و با مشکلات آنها روبرو شود و از تنش آنها بکاهد. 5- امکان فعالیت های مختلف وجود داشته باشد. 6-بتواند در طول روز با اشخاص مختلفی که شور و اشتیاق او را دارند ‚ همکاری کند. 7- بتواند به پروژه های که زودبازده هستند بپردازد و نیازهای اشخاص مختلف را برآورده سازد. 8- امکان کار کردن در محیطی آرام و دوستانه فراهم باشد. 9- تلاش بیشتر پاداش داشته باشد و فرد احساس کند به خاطر کارش از او قدردانی می شود. 10- حداقل بوروکراسی در کار باشد و فرد از کارش لذت ببرد و خودش باشد. مشاغل مناسب ؛ آموزش خدمات اجتماعی سرگرمی تفریحی تجارت فروش مراقبت های بهداشتی و سلامتی خدمات علوم
INTJ معمار (شهودی درون گرا با متفکر برون گرا)

رضایت شغلی تیپ های INTJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- به فرد امکان بدهدراه حل های مبتکرانه حل مسایل را پیدا کند تا سیستم های موجود را بهبود بخشد. 2- امکان صرف انرژی در انجام ایده های خوب را فراهم سازد ‚ تا به شکل منطقی فعالیت داشته باشد. 3- امکان کار کردن با اشخاصی را که فرد به تخصص ‚ هوش و صلاحیت آنها احترام می گذارد ‚ فراهم سازد. 4- به فرد به خاطر نقطه نظرهایش اعتبار بدهد و امکان اجرای آنها را فراهم سازد. 5- امکان کار کردن مستقل را به فرد بدهد و بتواند با افراد آگاه تبادل نظر داشته باشد. 6- فرد را در جریان اطلاعات جدید قرار دهد ‚ تا بتواند بر توانمندی ها و صلاحیت های خود بیفزاید. 7- به فرد امکان بدهد کار و تولیدی فراهم آورد که با معیارهای بالای او همخوانی داشته باشد. 8- حالت تکراری نداشته باشد. 9- به فرد استقلال و اختیار فراوان بدهد تا تغییراتی را ایجاد کرده وبه رشد اشخاص و سیستم ها کمک کند. 10- همخوان با معیارهای بالا باشد و منصفانه زحمات فرد را جبران کند. مشاغل مناسب ؛ تجارت امور مالی مراقب تهای بهداشتی پزشکی آموزش تکنولوژی رشته های حرفه ای فعالیتهای خلاق
INFJ حامی (شهودی درون گرا با احساسی برون گرا)

رضایت شغلی تیپ های INFJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- به فرد امکان بدهد روی ایده ها و نقطه نظرهایی کار کند که به رشد و تعالی دیگران کمک کند . 2- به فرد امکان بدهد محصولات و خدماتی تولید کند که به آنها اعتقاد دارد و احساس افتخار می کند. 3- به مالکیت فرد و تلاش های منحصر به فردی که می تواند داشته باشد توجه کند و به آنها بها دهد. 4- به فرد اجازه دهد که خود را ابراز کند و پنداره خود را ببیند. 5- به فرد اجازه دهد از ایده های خود برای یاری رساندن به دیگران استفاده کند. 6- به فرد اجازه دهد تا بتواند کارش را در محیطی دوستانه و عاری از تنش انجام دهد. 7- بتواند مستقل کار کند ‚ ولی نظراتش را در محیطی دوستانه با دیگران در میان بگذارد. 8- به فرد امکان بدهد که اوقات و محیط کار خود را سازمان دهی کند و روی جریان کار کنترل داشته باشد. 9- به فرد امکان بدهد تا نقطه نظرهایش را جمع بندی و پردازش کند و در آمادگی مطلوب قرار بگیرد. 10- با باورهای فرد هماهنگ باشد و به او امکان دهد از کمال شخصی و حرفه ای خوب برخوردار باشد. مشاغل مناسب ؛ مشاوره آموزش امور بازرگانی و تجارتی کارهای خلاق مراقبت های بهداشتی خدمات اجتماعی تکنولوژی مذهب
ENTP مجادله گر (شهودی برون گرا با متفکر درون گرا)

رضایت شغلی تیپ های ENTP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- به فرد امکان بدهد تا دست به اقدامات خلاق بزند و راه حلهای جدید برای مسایل پیدا کند. 2- بتواند راه حلهای خلاق خود را برای ایجاد سیستم های عملکردی کاراتر مورد استفاده قرار دهد. 3- خلاقیت فرد تایید و تشویق شود. 4- به فرد امکان دهد موقعیت های مختلفی را تجربه کند که پر از لذت و تفریح و هیجان باشد. 5- از نظمی منطقی برخوردار باشد و از معیارها و استانداردهای منصفانه استفاده کند. 6- به فرد امکان دهد تا با اشخاص مختلف بخصوص افراد محترم ملاقات و تبادل نظر داشته باشد. 7- به فرد امکان بدهد تا توانایی های شخصی و شغلی خود را بالا ببرد و بتواند با اشخاص توانمند مرتبط باشد. 8- بتواند در شرایط دنیای متحول و متغیر ‚ موثر واقع شود. 9- بتواند در محیطی دوستانه و سازمان نیافته عمل کند. جایی که بتواند در آن آزادی عمل فراوان داشته باشد. 10- به فرد امکان بدهد تا پروژه های نو طراحی کند ‚ ولی مجبور نباشد به جزئیات مسایل بها بدهد. مشاغل مناسب ؛ بازار یابی امور بدیع و ابتکاری تجارت کارفرمایی برنامه ریزی و توسعه مشاغل متفرقه
ENFP مبارز (شهودی برون گرا با احساسی درون گرا)

رضایت شغلی تیپ های ENFP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- به فرد امکان بدهد با گروههای متنوعی روی موضوعات مختلف کار کند. 2- به فرد امکان بدهد تا ایده ها ‚ خدمات یا راه حلهای نو برای مسایلی که به دیگران کمک می کند پیدا کند. 3- خوشایند ‚ چالش برانگیز و همیشه از تنوعی برخوردار باشد. 4- به ندرت لازم باشد که فرد در جزئیات کار شرکت کند. 5- به فرد امکان دهد به سرعت روی موضوعات کار کند ‚ آزادی عمل داشته باشد تا اراده اش را نشان دهد. 6- به فرد امکان دهد تا با اشخاص جدیدی آشنا شود ‚ مهارتهای جدیدی بیاموزد و کنجکاوی خود را ارضا کند. 7- با ارزشهای فرد سازگار باشد ‚ به او امکان دهد فرصتهای مناسب به سود دیگران فراهم آورد. 8- بتواند کار را در محیطی دوستانه و آرام انجام دهد و با دیگران در شرایط حداقل تعارض باشد. 9- به فرد امکان بدهد تا از الهامات خود تبعیت کند و در کارهای جالب و هیجان بخش مشارکت کند. 10- کار در فضایی انجام شود که تشکر به همراه داشته باشد و به شور و شوق و خلاقیت فرد بیافزاید. مشاغل مناسب ؛ بازاریابی برنامه ریزی آموزش مشاوره کارفرمایی تجارت مراقبت های بهداشتی خدمات اجتماعی تکنولوژی کارهای خلاق
ISTP ماهر (متفکر درون گرا با حسی برون گرا)

رضایت شغلی تیپ های ISTP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- بتواند منابعی را شناسایی و به کاراترین شکل ممکن از آنها بهره برداری کند. 2- به فرد امکان بدهد مهارتهایی را بیاموزد تا بتواند در آنها به استادی برسد و از آنها استفاده نماید. 3- به فرد امکان بدهد تا از علمی که کسب کرده استفاده نماید و با آن مشکلات دیگران را حل کند. 4- دارای جهات روشن و واضح باشد و فرد بتواند با محصولات واقعی در تماس باشد. 5- تفریحی و پویا باشد تا فرصت داشته باشد که از محیط بسته کار خارج شود و قدمی در دل طبیعت بگذارد. 6- در محیطی که عاری از مقررات مفصل و دست و پا گیر است ‚ کار کند. 7- بتواند مستقل کار کند و نظارت دیگران روی او حداقل و نظارت او هم روی دیگران کم باشد. 8- به فرد فرصت کافی بدهد تا به علایق و سرگرمی هایش برسد. 9- به فرد شادی و لذت بدهد و پیوسته چالش دار باشد. 10- بی نیاز از کارهای روزمره با مقررات زیاد باشد. مشاغل مناسب ؛ خدمات بهداشتی و درمانی امور مالی تجارت فروش خدمات تجارت کارهای دستی تکنولوژی
INTP منطق گرا (متفکر درون گرا با شهودی برون گرا)

رضایت شغلی تیپ های INTP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- به فرد اجازه دهد ایده های جدیدی ارائه دهد و آنها را نقد و تحلیل کند. 2- به فرد امکان بدهد انرژی خود را در جریان خلاقیت به کار گیرد و صرفا به نتیجه کار نظر نداشته باشد. 3- به فرد فرصت دهد تا مستقل کار کند. وقت کافی داشته باشد که بطور خصوصی کارهایش را انجام دهد. 4- با مسایل پیچیده رو به رو باشد تا خارج از روشهای متعارف فرد را به چالش برانگیزد. 5- بتواند با انعطاف کافی انجام دهد وقواعد بی موعد سدی در برابر وی ایجاد نکند. 6- به فرد امکان دهد تا از استانداردها و معیارهای خود در کارها استفاده کند. 7- به فرد امکان دهد با گروه کوچک اما واجد شرایط و با صلاحیت کارها را انجام دهد. 8- به فرد امکان دهد تا ایده های خلاق ارائه دهد و انجام کارها را به دیگران محول کند. 9- به فرد امکان دهد که شایستگی های خود را افزایش دهد و با اشخاص با صلاحیت در تماس باشد. 10- نیازی به این نداشته باشد که مستقیما اوقات خود را صرف سازماندهی سایرین بکند. مشاغل مناسب ؛ مراقبت های بهداشتی فنی حرفه ای تجاری کارهای خلاق کامپیوتر تکنولوژی
ESTJ اجرایی (متفکر برون گرا با حسی درون گرا)

رضایت شغلی تیپ های ESTJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- به فرد امکان دهد سازمان یافته کار کند و از وقت خود به شکل موثر در رسیدن به نتیجه منطقی استفاده کند. 2- به فرد امکان بدهد تا از مهارتهایش استفاده کند و از قدرت فکری و استدلالی خود سود جوید. 3- دستاوردهای کار به شکلی منطقی قابل اندازه گیری باشد. 4- در محیطی دوستانه انجام شود و همکارانی سخت کوش و با وجدان داشته باشد. 5- بتوان از آن انتظارات روشن داشت. 6- ماهیتی واقع بینانه ‚ ملموس و کاربردهای عملی داشته باشد و نتایج شخصی بر جای بگذارد. 7- به فرد امکان دهد که مولد و کارا باشد ‚ بتواند اقدامات لازم را سازماندهی کند ‚ از روشها و اصول شخصی پیروی کند. ضرب الاجل های مشخص داشته باشد تا فرد بتواند در زمان تعیین شده کارش را انجام دهد. 8- بتواند در محیط و شرایط قابل پیش بینی کار کند. 9- بتواند کار را با اشخاص دیگری انجام دهد. به فرد امکان دهد تا برخود و همکاران مسلط باشد. 10- به فرد امکان تصمیم گیری بدهد تا بتواند مسئولیت های فراوان بر عهده بگیرد و کار را کنترل بکند. مشاغل مناسب ؛ فروش خدمات تکنولوژی فیزیکال مدیریت کارهای حرفه ای
ENTJ فرمانده (متفکر برون گرا با شهودی درون گرا)

رضایت شغلی تیپ های ENTJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- به فرد امکان رهبری بدهد تا کنترل امور دستش باشد. 2- به فرد امکان برنامه ریزی بلند مدت را بدهد تا بتواند روش های ابتکاری برای حل مسایل ارائه دهد. 3- کار در محیطی سازمان یافته انجام شود تا فرد بتواند در محدوده ای معین با دیگران کار کند. 4- کنجکاوی ذهنی فرد را سبب شود و به او امکان دهد با مسایل پیچیده و اغلب دشوار کار کند. 5- به فرد فرصت دهد با اشخاص لایق و توانمند کار کند. 6- به فرد امکان دهد در محدوده سازمان رشد کند و بر صلاحیت های خویش بیفزاید. 7- جالب ‚ چالش برانگیز و رقابت آمیز باشد ‚ تا حدی که موفقیت های فرد را دیگران ببینند. 8- به فرد امکان بدهد با اشخاص هوشمند ‚ خلاق و هدفمند کار کند. 9- به فرد امکان هدف گذاری بدهد و شرایطی فراهم سازد که با دیگران به هدف اصلی سازمان فکر کنند. 10- به فرد امکان دهد که دیگران را مدیریت کند. از معیارهای منطقی استفاده کند و از توانمندیهای دیگران بهره بگیرد. مشاغل مناسب ؛ تجارت و بازرگانی امور مالی مشاوره آموزش امور حرفه ای تکنولوژی
ISFP ماجراجو (احساسی درون گرا با حسی برون گرا)

رضایت شغلی تیپ های ISFP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- با ارزشهای فرد همخوانی داشته باشد. 2- بتواند آن را در محیطی حمایتگرانه به اتفاق دیگران انجام دهد. 3- به جزئیات توجه داشته باشد. 4- به فرد فرصت دهد مستقل کار کند و در کنارش اشخاصی باشند که با او سازگار باشند. 5- بتواند سازگار باشد ‚ خود را تطبیق دهد و نتیج کار را تجربه کند. 6- به فرد امکان دهد که از سلیقه خودش استفاده کند. 7- کار در محیطی شاداب و با همکاری دیگران انجام شود. 8- به فرد امکان بدهد تا به رشد درونی برسد. 9- بتواند به سرعت به مسایل رسیدگی کند. 10- مجبور نباشد پیوسته برای دیگران سخنرانی کند. مشاغل مناسب ؛ کارهای دستی و هنری مراقبت های بهداشتی علوم فنی فروش خدمات
INFP تسیهل کننده (احساسی درون گرا با شهودی برون گرا)

رضایت شغلی تیپ های INFP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- با ارزشها و باورهای فرد هماهنگ باشد و به فرد امکان دهد تا پنداره خود را ابراز دارد. 2- به فرد فرصت دهد که روی جریان و نتیجه کارش کنترل داشته باشد. 3- بتواند کارش را مستقل و خود مختار انجام دهد . کسی مزاحم کارش نشود و در مواقعی بتواند کارش را به کسانی که احساس می کند به او احترام می گذارند ارائه دهد. 4- بتواند بطور انعطاف پذیر و با حداقل مقررات و هر وقت احساس راحتی داشت کارش را انجام دهد. 5- بتواند آن را با افراد با علاقه و خلاق انجام دهد‚ ترجیح می دهد آن را بدون تنش با دیگران انجام دهد. 6- بتواند با انجام دادن آن رشد شخصی خود را تشویق کند. 7- لازم نباشد کار را مرتب به دیگری ارائه دهد یا اینکه قبل از اتمام آن را به دیگران عرضه کند. 8- به فرد امکان بدهد که از طریق آن به رشد دیگران کمک کند تا به حداکثر توانمندی خود برسد. 9- لازم باشد که دیگران را درک کند و امکان دهد با اشخاص به طور انفرادی رابطه ایجاد کند. 10- به فرد امکان دهد برای دسترسی به ایده آل هایش تلاش کند و تحت تاثیر مشکلات متوقف نشود. مشاغل مناسب ؛ خلاق هنری آموزش مشاوره زمینه های مذهبی مراقبت های بهداشتی متخصص علوم اخلاقی توسعه سازمانی تکنولوژی
ESFJ سفیر (احساسی برون گرا با حسی درون گرا)

رضایت شغلی تیپ های ESFJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- به فرد امکان دهد با دیگران روابطی صمیمانه داشته باشد و بتواند به تغییر زندگی دیگران کمک کند. 2- برای دیگران منافعی عملی داشته باشد و به فرد امکان دهد که مهارتهای ضروری را بیاموزد. 3- به فرد امکان اعمال کنترل بدهد ‚ بتواند با دیگران کار کند و به آنها جهت رسیدن به اهداف کمک کند. 4- انتظارات روشن و واضح داشته باشد و معیارها و ملاک های موجود در آن روشن باشد. 5- در محیطی با حس همکاری مشترک صورت پذیرد. محیطی عاری از هر نوع تعارض. 6- به فرد امکان دهد تا تصمیم گیری کند و از روش های کارآمد استفاده کند. 7- به فرد امکان دهد تا با دیگران تبادل نظر کندو نقشی در تصمیم گیریها داشته باشد. 8- به فرد امکان بدهد تا کارش را سازماندهی کند و در این کار به اطرافیان هم کمک کند. 9- در محیطی دوستانه انجام گیرد . کار فرد مورد تایید و از موفقیت او تعریف شود. 10- با توجه به ساختارها و روش های موجود انجام شود ‚ و به بالا دست احترام گذاشته شود. مشاغل مناسب ؛ مراقبت های بهداشتی و پزشکی تحصیلات و آموزش کارهای کارمندی کسب و کار تجارت خدمات اجتماعی مشاره فروش خدمات
ENFJ پیشرو (حساسی برون گرا با شهودی درون گرا)

رضایت شغلی تیپ های ENFJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود. 1- به فرد امکان دهد با همکاران ‚ مراجعان ‚ مشتریان روابط گرم و متقابلی داشته باشد. 2- به فرد امکان دهد راه حلهای خلاق برای پروژه هایش پیدا کند و نتایج مثبت تلاش هایش را ببیند. 3- کار در محیطی انجام شود که انتظارات در آن روشن باشد و رشد شخصی تشویق شود. 4- به فرد اجازه دهد عضوی از تیم سایر اشخاصی باشد که فرد به آنها اعتقاد دارد. 5- به فرد امکان دهد که راه حلهای خلاق برای مسایل پیدا کند و آنها را با اشخاص حمایتگر در میان بگذارد. 6- فعالیت در محیطی چالش برانگیز انجام شود و به فرد امکان دهد در آن واحد در چند پروژه کار کند. 7- به فرد امکان دهد تا از مهارت های خود استفاده کند و روی پروژه های خود مسئولیت داشته باشد. 8- به فرد انواع مختلفی از فعالیتها را بدهد تا به شکلی منظم و برنامه ریزی شده از آنها استفاده کند. 9- فرد را در معرض ایده های نو قرار دهد و به او امکان دهد تا روش های نو را بیازماید و به خصوص به روش هایی توجه داشته باشد که زندگی دیگران را بهبود بخشد . 10- شغل فرد در محیطی باشد که از تعارض و تنش بین افراد به دور باشد. مشاغل مناسب ؛ ارتباطات امور آموزشی خدمات انسانی مراقبتهای بهداشتی تکنولوژی بازرگانی مشاوره

شما آزمون را با موفقیت به اتمام رساندید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *