تست های روانشناختی و شناسایی مهارت

تست شخصیت مایرز بریگز یک ابزار خودگزارشی است که برای شناسایی نوع شخصیت، نقاط قوت و ترجیحات شخصی طراحی شده است. این پرسشنامه توسط ایزابل مایرز و مادرش کاترین بریگز بر اساس کارشان با نظریه کارل یونگ در مورد شخصیتها تهیه شده است. 

نوع شخصیتی هیچ فردی “بهترین” یا “بهتر” از شخصیت های دیگر نیست. این ابزاری نیست که به دنبال اختلال عملکرد یا ناهنجاری باشد. در عوض، هدف آن صرفا  کمک به شما به منظور یادگیری بیشتر در مورد خودتان است.

سعی کنید هیچ پاسخ “بی‌طرفانه‌ای” باقی نگذارید.

صادقانه پاسخ دهید حتی اگر از پاسخ ها خوشتون نیاد

زمان : 15 دقیقه

آزمون رایگان شخصیت